5 % Fiksētais ienākuma nodoklis - viens no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas veidiem

Fiksētais ienākuma nodoklis ir viens no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas veidiem, kādā maksā nodokli no fiziskās personas gūtajiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Nodoklis ir fiksēta maksa, ko aprēķina, neuzskaitot saimnieciskās darbības izdevumus.

Fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja izpildās šādi nosacījumi:

  • fiziskajai personai nav darba ņēmēju;
  • fiziskās personas gūtie ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 10 000 latu pirmstaksācijas gadā;
  • fiziskā persona nav profesionālās darbības veicēja.

Profesionālā darbība ir jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskajām attiecībām, arī zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera, zvērināta tiesu izpildītāja, grāmatveža vai arhitekta darbība.

Nodokļa maksātājs, kas taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību (reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs), var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja atbilstoši paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi nepārsniegs 10 000 latu un saimnieciskā darbība atbilst minētajiem nosacījumiem.

Nodokļa maksātāja pienākums ir līdz taksācijas gada 1.februārim informēt Valsts ieņēmumu dienestu par to, ka tas ir izvēlējies taksācijas gadā maksāt fiksēto ienākuma nodokli. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs fiksēto ienākuma nodokli nevar izvēlēties maksāt taksācijas gada vidū.

Nodokļu maksātājam nav jāinformē Valsts ieņēmumu dienestu par to, ka tas nākamajā taksācijas gadā turpinās maksāt fiksēto ienākuma nodokli, taču, ja fiksētā ienākuma nodokļa maksātājs plāno nākamajā taksācijas gadā saimnieciskās darbības ienākumu noteikt saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. vai 11.1 pantu vispārējā kārtībā, tam ir pienākums līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim par minēto informēt Valsts ieņēmumu dienestu un turpmāk ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķināt kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību, piemērojot 25% likmi.

Ieņēmumu uzskaite

Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem ir atvieglota nodokļa aprēķināšanas kārtība, jo likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz, lai aprēķinātu fiksēto ienākuma nodokli, fiksētā ienākuma maksātājam ir jākārto ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls, kurā ir jāuzskaita tikai ieņēmumi no saimnieciskās darbības un kurā, uzskaitot saimnieciskās darbības ieņēmumus hronoloģiskā secībā, ir jānorāda:

  • ieraksta kārtas numurs, datums;
  • attaisnojuma dokumenta numurs un datums;
  • darījuma dalībnieks (fiziskās personas vārds un uzvārds, juridiskās personas nosaukums) un darījuma apraksts;
  • darījuma summa un citu nepieciešamā informācija.

Fiksētā ienākuma nodokļa apmērs

Fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās darbības.

Ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 latu, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā.

Avansa maksājums

Maksātājs, kurš maksā fiksēto ienākuma nodokli, veic nodokļa avansa maksājumu 25 latu apmērā līdz taksācijas gada 15.martam

Maksātājs, kurš taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību vēlāk nekā 15.martā un izvēlas maksāt fiksēto ienākuma nodokli, patstāvīgi iemaksā budžetā nodokļa avansa maksājumu par taksācijas gadu 25 latu apmērā līdz nākamajam avansa maksājumu veikšanas termiņam (15.maijam, 15.augustam vai 15.novembrim). Ja maksātājs uzsāk saimniecisko darbību vēlāk nekā taksācijas gada 15.novembrī, taksācijas gadā nodokļa avansa maksājums netiek veikts.

Fiksētā ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība

Fiksētā ienākuma nodokļa atlikusī daļa, ko aprēķina kā starpību starp fiksētā ienākuma nodokļa summu un avansa maksājumu (Ls 25), jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 16.aprīlim.

Ja fiksētā ienākuma nodokļa atlikusī daļa, kas jāiemaksā budžetā, pārsniedz 450 latus, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.aprīlim, 16.maijam un 16.jūnijam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem, kuru ieņēmumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru (Ls 200), kas reizināts ar koeficientu 3,3 (t.i., 660 latus mēnesī), ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par tiem ceturkšņa mēnešiem, kuros ieņēmumi ir sasnieguši Ls 660 mēnesī no brīvi izraudzītas summas, bet ne mazākas kā 200 lati.” No mēneša, kad fiksētā ienākuma nodokļa maksātāja gada ienākumi sasniedz obligāto iemaksu objekta gada minimālo apmēru (t.i. 7920 latus), obligātās iemaksas veic par visiem turpmākajiem mēnešiem, no brīvi izraudzītas summas, bet ne mazākas kā 200 lati, līdz kalendārā gada beigām vai līdz fiksētā ienākuma nodokļa maksātāja statusa zaudēšanai.