Nodokļu likmes 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. un 2010. gadu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Apraksts Normatīvais akts Likmes 2010.gadā Likmes 2011. / 2012. gadā
Minimālā mēneša darba alga MK 30.11.2010. Nr.1096 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi 180 Ls mēnesī 200 Ls mēnesī
Stundas tarifa likme 1,083 Ls stundā 1,189 Ls stundā
Pusaudžiem stundas tarifa likme 1,239 Ls stundā 1,360 Ls stundā
Darbinieki, kas pakļauti riskam, kuriem darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā 1,239 Ls stundā 1,360 Ls stundā
Neapliekamais minimums MK 30.11.2010. Nr.1097 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai (MK noteikumi Nr.1097) 35 Ls mēnesī 45 Ls mēnesī
Neapliekamais minimums pensionāram Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN)
12.panta 5.daļa
165 Ls mēnesī 165 Ls mēnesī
Atvieglojumi par apgādājamām personām MK noteikumi Nr.1097 63 Ls mēnesī 70 Ls mēnesī
Atvieglojumi I un II grupas invalīdam MK 08.04.1997. Nr.138 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 108 Ls mēnesī 108 Ls mēnesī
Atvieglojumi III grupas invalīdam 84 Ls mēnesī 84 Ls mēnesī
Politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam 108 Ls mēnesī 108 Ls mēnesī
IIN no darba algas Likums par IIN
15.pants
26 % 25 %
IIN no saimnieciskās darbības 26 % 25 %
IIN no kapitāla 10 % 10 %
IIN no kapitāla pieauguma 15 % 15 %
IIN nerezidentam no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2 % 2 %
Fiksētais IIN 25 – 500 Ls gadā 5 %; Ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 Ls – 7 %
Patentmaksa 30 -120 Ls mēnesī 30 -120 Ls mēnesī
Ienākumi no fiziskās personas rezidenta un nerezidenta īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids 10 % 10 %

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

Apraksts Normatīvais akts Likmes 2010.gadā Likmes 2011.gadā / 2012.gadā
Apgrozījums līdz 70 tūkst. Ls Mikrouzņēmumu nodokļa likums(MUN likums)
6.panta 1.daļa
9 % 9 %
Apgrozījums virs 70 tūkst. Ls MUN likums
6.panta 3.daļa
20 % 20 %

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

Apraksts Normatīvais akts Likmes 2010.gadā Likmes 2011.gadā / 2012.gadā
Apliekamais objekts Likums Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN)
3.panta 1.daļa
15 % 15 %
Ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības ienākums Likums par UIN
3.panta 2.daļa
15 % 15 %
Dividendes nerezidentiem Likums par UIN
3.panta 4.daļa 1.punkts
10 % 10 %
Nerezidenta ienākumi personālsabiedrībā Likums par UIN
3.panta 4.daļa 1.1 punkts
15 % 15 %
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, atbilstošās sadalītās kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma daļas un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri – nerezidentiem Likums par UIN
3.panta 4.daļa 1.2 punkts
15 % 15 %
Nerezidenta sniegtie konsultatīvie pakalpojumi Likums par UIN
3.panta 4.daļa 2. punkts
10 % 10 %
Nerezidentam procentu maksājumi, ja to maksātājs un saņēmējs ir saistīti uzņēmumi vai personas Likums par UIN
3.panta 4.daļa 3. punkts
10 % 10 %
Procentu maksājumiem, ko Latvijas Republikā (LR) reģistrētās komercbankas izmaksā ar tām saistītiem uzņēmumiem vai personām, izņemot minētos procentu maksājumus, ko kapitālsabiedrība, kas ir LR rezidents, izmaksā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī 5 % 5 %
Samaksas nerezidentam par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, ko Latvijas sabiedrība izmaksā ES dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī: a) maksājumiem par autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) vai tiesībām izmantot autortiesības (ieskaitot blakustiesības) uz literāru vai mākslas darbu, ieskaitot filmas un fonogrammas Likums par UIN
3.panta 4.daļa 4. punkts
15 % 15 %
b) maksājumiem par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem 5 % 5 %
Atlīdzība nerezidentam par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu Likums par UIN
3.panta 4.daļa 5. punkts
5 % 5 %
Atlīdzība nerezidentam par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu Likums par UIN
3.panta 4.daļa 7. punkts
2 % 2 %
Nerezidentiem no zemu nodokļu valstīm no visiem darījumiem, izņemot dividendes, procentus un preču piegādes Likums par UIN
3.panta 8.daļa
15 % 15 %

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Apraksts Normatīvais akts Likmes 2010.gadā Likmes 2011.gadā / 2012.gadā
PVN standartlikme Likums Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN)
5.panta 1.daļa
21 % 22 %
PVN samazinātā likme 10 % 12 %
Apliekamie darījumi Likums par PVN
7., 13., 28., 33., 34.pants
0 % 0 %
PVN elektroenerģija iedzīvotājiem Likums par PVN
6.2 pants 1.daļa 16.punkts
10 % 22 %
PVN dabasgāze iedzīvotājiem Likums par PVN 6.2 pants 1.daļa 17.punkts 10 % 22 % (no 01.07.2011.)
PVN komerciālā nolūkā importētas preces zem 10 EUR Likums par PVN
6.pants 1.daļa 7.punkts
21 % Neapliek
Preču sūtījumus (EK), kas atbrīvots no muitas nodokļa, zem 10 EUR Likums par PVN
6.pants 1.daļa 6.punkts
21 % Neapliek
Fiskālā pārstāvja preču iegāde ES Likums par PVN
28.pants 10.daļa
nav likuma normas 0 %

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Apraksts Normatīvais akts Likmes 2010.gadā Likmes 2011.gadā Likmes 2012.gadā
VSAOI darba devēja likme Likums Par valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA)
18.pants 1.daļa
24,09 % 24,09 % 24,09 %
Darba ņēmēja likme 9 % 11 % 11 %
Darba ņēmējs – pensionārs darba devēja likme MK noteikumi Nr.1026 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā 18,88 % 20,16 % 20,80 %
Darba ņēmējs – pensionārs darba ņēmēja likme 7,06 % 9,20 % 9,50 %
Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs darba devēja 20,68 % 21,82 % 22,53 %
Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs darba ņēmēja 7,73% 9,96 % 10,29 %
Brīvības atņemšanas vietā darba devēja likme 20,86 % 21,38 % 21,56 %
Brīvības atņemšanas vietā darba ņēmēja likme 7,79 % 9,76 % 9,84 %
Pensionārs brīvības atņemšanas vietā darba devēja likme 15,77 % 17,55 % 18,36 %
Pensionārs brīvības atņemšanas vietā darba ņēmēja likme 5,89 % 8,01 % 8,38 %
Pašnodarbinātais 28,17 % 31,52 % 32,46 %
Pašnodarbinātais - pensionārs 25,65 % 29,05 % 29,89 %
Reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs 24,13 % 27,98 % 29,26 %
Persona, kuru nodarbina darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātājs, ja tās dzīvesvieta nav LR 28,99 % 32,22 % 33,18 %
Persona, kuru nodarbina darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātājs (ES, EEZ, šveice), ja tās dzīvesvieta ir LR 33,09 % 35,09 % 35,09 %
Iekšzemes darba ņēmējs – pensionārs pie darba devēja ārvalstnieka 25,94 % 29,36 % 30,30 %
Iekšzemes darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka 28,41 % 31,78 % 32,82 %
Brīvprātīgā likme pensijai 21,66 % 25,56 % 26,74 %
Brīvprātīgā likme pensijai, invaliditātes, maternitātes pabalsta, slimības, vecāku apdrošināšanai 28,99 % 32,22 % 33,18 %
Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja darbiniekam 33,09 % 35,09 % 35,09 %
Brīvprātīgā likme MUN pensionāram 25,94 % 29,36 % 30,30 %
Brīvprātīgā likme MUN – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam 28,41 % 31,78 % 32,82 %