SIA par 1 Ls

2010. gada 15. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus Komerclikumā, kas būtiski atvieglos sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) dibināšanu. Grozījumi stājās spēkā 2010. gada 1. maijā. Viens no galvenajiem izmaiņu mērķiem ir sekmēt uzņēmējdarbības sākšanu un attīstību.

Izmaiņas Komerclikumā ir šādas:

Komerclikums ir papildināts ar 185.1. pantu, kurā noteikts, ka SIA pamatkapitāls var būt mazāks par noteikto minimālo pamatkapitālu (2000 lati), t.i., Ls 1–1999, ja SIA atbilst šādām prasībām:

  • SIA dibinātāji ir fiziskas personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
  • SIA dalībnieki ir fiziskas personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
  • SIA valdē ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir SIA dalībnieki.

Katrs SIA dalībnieks vienlaikus var būt dalībnieks tikai vienā sabiedrībā, kur pamatkapitāls ir mazāks par Ls 2000.

Katrs SIA dalībnieks vienlaikus var būt dalībnieks tikai vienā sabiedrībā, kur pamatkapitāls ir mazāks par Ls 2000.

Dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir līdz Ls 2000, (MSIA) jāņem vērā papildu nosacījumi:

Ieguldījumi pamatkapitālā

MSIA pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā (UR) parakstāms un apmaksājams pilnā apmērā. Reģistrējot MSIA, uzņēmuma pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, bet, sasniedzot pamatkapitāla Ls 2000 slieksni, Komerclikums vairs neaizliedz veikt mantisko ieguldījumu pamatkapitālā.

Izmaiņas paredz, ka dibinātāji paši Uzņēmumu reģistrā apliecina MSIA pamatkapitāla apmaksu (SIA gadījumā no bankas, kurā ir atvērts konts un iemaksāta nauda, tiek saņemta UR adresēta izziņa, kas apliecina apmaksātā pamatkapitāla lielumu).

Jāatzīmē, ka MSIA nevar izveidot, samazinot jau nodibinātas SIA pamatkapitālu.

Obligātā rezerve

MSIA katru gadu jāveido obligātā rezerve, izdarot atskaitījumus vismaz 25%apmērā no pārskata gada tīrās peļņas, ko, pamatojoties uz dalībnieka(-u) sapulces lēmumu, var izmantot:

  • pamatkapitāla palielināšanai;
  • pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no iepriekšējā pārskata gada peļņas;
  • iepriekšējā pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no pārskata gada peļņas.

Tātad, lai izmaksātu dividendes no peļņas, vispirms 25% ir jāieskaita obligātajā rezervē, kas paredzēta pamatkapitāla palielināšanai vai zaudējumu segšanai.

Kreditoru aizsardzībai

Kreditoru aizsardzībai Komerclikumā noteikts: ja MSIA kļūst maksātnespējīga, pirms pamatkapitāls ir sasniedzis Ls 2000, uzņēmuma īpašnieki solidāri atbild par vēl neapmaksāto pamatkapitāla daļu, t.i., ja, piemēram, MSIA pamatkapitāls maksātnespējas brīdī ir Ls 1800, tad uzņēmuma īpašnieki kreditoriem atbildēs ar sabiedrības pamatkapitālu un papildu Ls 200 no savas mantas.

Reorganizācija

Komerclikuma grozījumi paredz, ka MSIA nedrīkst reorganizēt. Kā arī reorganizācijā iegūstošā sabiedrība nedrīkst būt MSIA.

MSIA ir pienākums trīs mēnešu laikā palielināt pamatkapitālu līdz Ls 2000, ja tā neatbilst kādai no šādām Komerclikumā noteiktajām pazīmēm:

  • sabiedrības dalībnieki ir fiziskas personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
  • sabiedrības valdē ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir sabiedrības dalībnieki;
  • katrs sabiedrības dalībnieks vienlaikus var būt dalībnieks tikai vienā sabiedrībā, kur pamatkapitāls ir mazāks par Ls 2000.

Reģistrējot MSIA, valsts nodeva un maksa par reģistrēšanu un publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” būs jāmaksā nepilnā apmērā, sedzot tikai pakalpojuma pašizmaksu.

Valsts nodeva

Patlaban valsts nodeva par MSIA reģistrēšanu ir Ls 15. Ja MSIA reģistrē grozījumus un veic ierakstus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, valsts nodeva nav jāmaksā.

Maksa par Komercreģistrā izdarīta ieraksta izsludināšanu

Dibinot jaunu MSIA, maksa par Komercreģistrā izdarīta ieraksta izsludināšanu ir Ls 12,60 (tā ir trīs sludinājumu kopsumma: viena par uzņēmuma darbības sākšanu, divu par iespējamo likvidāciju).
Ja MSIA reģistrē grozījumus un veic ierakstus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, par ziņu izsludināšanu nav jāmaksā.