Izsniedz aizdevumus - saņem licenci!

PTAL 8. panta 1.1 daļa, kas stājas spēkā š. g. 1. novembrī, paredz, ka kreditēšanas pakalpojumu patērētājam drīkst sniegt kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai. Licences saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumi Nr. 245 Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

 

Šo prasību neattiecina uz:

  • kapitālsabiedrību, kura uzskatāma par kredītiestādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē kredītiestāžu darbību;
  • ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvā norēķināties par preču vai pakalpojumu iegādi atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas tamlīdzīgas finansiālas vienošanās veidā, nepiesaistot trešās personas finansējumu;
  • komersantu, kurš saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, preču vai pakalpojumu iegādei piedāvā slēgt tikai tādus patērētāja kreditēšanas līgumus, saskaņā ar kuriem netiek maksāti procenti vai citi papildu maksājumi;
  • krājaizdevu sabiedrību.
 

PTAL 8. panta 1. daļa paredz, ka saskaņā ar patērētāja kreditēšanas līgumu persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu (kredīta devējs), piešķir vai apsola piešķirt patērētājam kredītu atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas tamlīdzīgas finansiālas vienošanās veidā.

 

No minētā izriet, ka aizdevuma izsniegšana patērētājam ir uzskatāma par patērētāja kreditēšanu.

 

Lai izprastu, vai darba devēja izsniegts aizdevums darbiniekam ir uzskatāms par patērētāja kreditēšanu, jāizvērtē, vai konkrētajā gadījumā darbinieks ir uzskatāms par patērētāju.

 

Atbilstoši PTAL 1. panta 1. daļas 3. punktam patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

 

Līdz ar to, ja aizdevums tiek izsniegts darbiniekam tā privātām vajadzībām, tātad ne saistībā ar personas saimniecisko vai profesionālo darbību, tad šis aizdevums ir uzskatāms par izsniegtu patērētājam un attiecīgi tā izsniegšanai ir piemērojamas PTAL normas par patērētāja kreditēšanu.

 

Taču, ja aizdevums ir izsniegts darbiniekam nolūkam, kas ir saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību, var uzskatīt, ka šajā situācijā uz darbinieku vairs nebūtu attiecināms patērētāja statuss un līdz ar to aizdevuma izsniegšanu nevar uzskatīt par patērētāja kreditēšanu.

 

Vienlaikus jāņem vērā, ka PTAL prasības attiecībā uz patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu stājās spēkā tikai 2011. gada 1. novembrī un līdz ar to vēl nav izveidojusies pastāvīga Patērētāju tiesību aizsardzības centra prakse šajā jautājumā.

 

Savukārt gadījumā, ja darbinieks ir uzskatāms par patērētāju, jāņem vērā, ka atbilstoši minētajai PTAL 8. panta 1.1 daļai kreditēšanas pakalpojumus tam drīkst sniegt vienīgi atbilstoši licencēta kapitālsabiedrība – sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) vai akciju sabiedrība (AS). Līdz ar to, ja darba devējs ir līgumsabiedrība, piemēram, pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, vai arī individuālais komersants, tad šāda persona ar kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu patērētājiem nodarboties nedrīkst. Lai varētu izsniegt aizdevumus patērētājiem, personai ir jāatbilst kapitālsabiedrības statusam – jābūt reģistrētai komercreģistrā kā SIA vai AS.

Avots: ifinanses.lv